Vše co byste měli vědět o přijímačkách

Informace pro rodiče

Pokračovat

Všichni uchazeči o studium na střední škole skládají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z matematiky a českého jazyka. Už několikátým rokem jsou přijímací zkoušky v kompetenci ministerstva školství, a tedy CERMATu


Podání přihlášky

Přihlášku podává za uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, který uchazeč stvrzuje podpisem na přihlášce.

Žáci mohou podat přihlášku až na dvě střední školy* (nebo studijní obory). Uchazeči o studium do přihlášky uvádí dvě školy v pořadí, dle kterého budou jednotlivé zkoušky na dané škole skládat (nejedná se však o preferenční pořadí). V prvním termínu skládají zkoušku na škole, kterou uvedli na místě prvním, druhý termín platí pro další obor či školu v pořadí. Znamená to tedy, že zkoušku žák vykonává dvakrát. Je zde však jistá výhoda – do celkového hodnocení se započítává pouze ten výsledek, ve kterém uchazeč získal vyšší počet bodů. 

Přihláška ke studiu se podává na speciálním tiskopisu ministerstva školství a naleznete ji zde. Lze ji vyplnit ručně nebo elektronicky. Na každou z přihlášek je nutné uvést shodné údaje, včetně informací o další škole, na kterou se student hlásí. Řádně vyplněnou přihlášku je potřeba donést osobně nebo ji odeslat na adresu dané školy, a to do 1. března 2022.

Je možné, že některé školy budou požadovat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání. V tomto případě je nutno doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. V případě potřeby je možné k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

Pokud má žák speciální vzdělávací potřeby, zasílá se společně s přihláškou i doporučení školského poradenského zařízení.

V rámci vyplňování přihlášek je nutné doložit získané výsledky v předchozím vzdělávání. Většina škol k prospěchu ze základní školy přihlíží a uchazeč může získat bodovou bonifikaci. Na zadní straně přihlášky najdete speciálně vyhrazené kolonky pro výpis známek z vysvědčení (prospěch z pololetí a konce 8. třídy, pololetí 9. třídy). Tyto kolonky vyplní příslušný pracovník základní školy a potvrdí hranatým razítkem. Druhou možností je zaslání úředně ověřených kopií vysvědčení jako přílohu k přihlášce (potvrzeno kulatým razítkem). 

TIP! Pokud to vaše základní škola umožňuje, vyžádejte si QR kód s osobními údaji žáka a s výpisem klasifikace. Pro střední školu to znamená menší administrativní zátěž a rovněž se minimalizuje riziko vzniku chyby.


Přijímací zkouška

Součástí jednotné přijímací zkoušky na střední školy je test z českého jazyka a literatury a matematiky. Vymezený čas na vypracování testu z ČJ  je 60 minut, na test z M 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doložili doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro vypracování testů zpravidla prodloužený. Test z českého jazyka se skládá ze 30 úloh (otevřené i uzavřené typy úloh), které jsou dohromady bodovány 50 body. V testu z matematiky najdete 16 úloh (otevřené, uzavřené i konstrukční typy úloh), za které je možné získat také 50 bodů. Celkem je tedy možné získat 100 bodů. 

Mezi povolené pomůcky patří modře a červeně píšící propisovací tužka (ne však fixy nebo gumovací pera!), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. 

Cermat vydává katalogy požadavků s podrobným výčtem vědomostí, které je potřeba ovládat k úspěšnému zvládnutí přijímací zkoušky. Najdete je zde (český jazyk) a zde (matematika).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2022

Pro čtyřleté obory stanovilo MŠMT termíny jednotné přijímací zkoušky následovně:

1. řádný termín 12. dubna 2022

12. dubna 2022

2. řádný termín

13. dubna 2022

1. náhradní termín

10. května 2022

2. náhradní termín

11. května 2022

Výsledky přijímacích zkoušek 

CERMAT poskytne výsledky přijímacích zkoušek školám do 28. dubna 2022, ředitel školy následně zveřejňuje celkové výsledky nejpozději do 30. dubna 2022 (respektive 2. května 2022). 


Zápisový lístek

Jedná se o listinu, kterou žákovi poskytne základní škola. Po úspěšném složení přijímací zkoušky je nutné zápisový lístek odevzdat na vybranou střední školu, nejpozději však do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímací zkoušky. 

Pokud byl žák přijat pouze na jednu ze dvou škol, avšak preferuje tu, na kterou přijat nebyl, je možné podat odvolání. Musí však podat zápisový lístek na školu, na kterou byl přijat. Škola vám tímto bude garantovat místo po dobu deseti dnů. 


Odvolání

Odvolání uchazeč podává řediteli střední školy a lze tak učinit do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává písemně, následně se zasílá na adresu dané školy, popřípadě je možné ho doručit i osobně. Vzor není stanoven, je však dobré uvést určité náležitosti, které najdete zde.

Pokud bylo odvolání úspěšné, je nutné vzít zpět zápisový lístek z první školy a přenést ho na školu druhou, a to do 10 dnů od vyhovění odvolání. 


Druhé termíny přijímacích zkoušek

Pokud žák nebyl v prvním kole přijímací zkoušky úspěšný ani na jedné ze dvou vybraných škol, popřípadě nechce na ani jednu ze škol nastoupit, je možné přihlásit se na střední školu, která vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.  V druhém kole není omezený počet přihlášek, ani se neskládá jednotná přijímací zkouška. 

*Do 30. listopadu 2021 je možné podat dvě přihlášky také na střední školy, na kterých se skládá talentová zkouška. Žák má tedy možnost podat dohromady přihlášky až čtyři – dvě na školy, kde se skládají talentové zkoušky a dvě tam, kde se skládá jednotná přijímací zkouška.